کارآفرین برتر سال ۱۳۸۸
کارآفرین برتر سال ۱۳۸۹
برند برتر سال ۱۳۹۲ از کانادا
موفق ترین مدیریت در بخش صادرات ۱۳۸۷
تقدیر اعضای شهرک صنعتی پایتختاز رئیس هیات امنا در سال ۱۳۹۲
شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت غذا در سال ۱۳۸۵
موفق ترین مدیر سال ۱۳۸۷ در بخش صادرات
مدیریت برتر سال ۱۳۹۲ از کشور کانادا
شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت غذا در سال ۱۳۸۳
نامدار صنعت غذا در سال ۱۳۸۸
کارآفرین برتر سال ۱۳۸۷
صنعت گر نمونه ۱۳۹۱
تقدیر ریاست سازمان صنعت و معدن و تجارت از مدیریت شرکت در سال ۱۳۹۱