خدمات و پشتیبانی

از آنجاییکه این شرکت اهمیت خاصی برای مشتریان خود قائل است، با هدف افزایش کیفیت و سطح خدمات مشتریان ، بخش خدمات و پشتیبانی خود را راه ندازی کرده است.که این بخش دامنه ای از خدمات مربوط به مشتریان برای کمک کردن به آنها در استفاده ی موثر و بهینه و صحیح از خدمات و محصولات این شرکت است . به طور کلی تیم فعال در این بخش تمایل یک مشتری برای خرید مجدد را با حمایتهای خود در برابر خواسته های مشتریان، تقویت می کند. امیدواریم که این فرآیند در جهت حفظ مشتریان فعلی و توسعه و افزایش مشتریان جدید گامی موثر و مفید باشد.